PROJEKT: Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów

CEL PROJEKTU:  umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy poprzez powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów w terminie 10.2016-06.2023.

Liderem w projekcie jest:Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody powstał w 2000 roku .

ZPPM Lewiatan od początku swej działalności dostrzegał problem coraz większego braku fachowców w branży. W wyniku działań mających na celu poprawę tego wizerunku w latach 2011-2014 odzież była jedną z 15 branż, które promowały polską gospodarkę za granicą, a obecnie jest 1 z 12. W regionie łódzkim jest 1 z 6 strategicznych i to na 1. miejscu.

Jednocześnie w zakresie edukacji ZPPM Lewiatan udało się przekonać szkoły odzieżowe i władze do zmiany nazw tych szkół, które aktualnie nazywają się szkołami przemysłu mody, w 2011 roku przygotowano „Strategię systemu kształcenia zawodowego kadr dla branży odzieżowo-tekstylnej w województwie łódzkim”.

W 2013 ZPPM Lewiatan zainicjował utworzenie przy Zespole Trójstronnym ds. Przemysłu Lekkiego Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej. Powołany Zespół Ekspercki  przygotował nowe podstawy programowe, skonsultowane ze wszystkimi szkołami przemysłu mody  i ponad 1000 producentów odzieży. W 04.2015 inicjator i organizator „okrągłego stołu” w branży odzieżowo- tekstylnej w regionie łódzkim poświęconego sprawom edukacji.

W r. 2015 partner w badaniach rynku pracy w branży odzieżowo- tekstylnej w województwie łódzkim organizowanym przez Obserwatorium Rynku Pracy przy Łódzkim CDNiKZ i w XI. 2015 organizator konferencji „Edukacja dla przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów” podczas targów Fast Textile w Łodzi.

Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez siebie sektorze. Pozwoli to na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu planuje się zaangażować do współpracy 65 przedsiębiorców i  30 instytucji.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów  stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i bariery w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

Działania RS umożliwią oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Działania w projekcie

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Grupy Robocze Rady Sektorowej:

  • ds. programów nauczania,
  • ds. działań informacyjnych
  • dla partnerów społecznych

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI PRZEMYSŁ MODY I INNOWACYJNE TEKSTYLIA

link do pełnego tekstu REGULAMIN DZIAŁANIA RADY pdf